Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

11-03-2017 14:31:20 345

Theo Nghị định 21 của Chính phủ mới ban hành, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình được nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp) được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.


Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được miễn thuế sử dụng đất

Bên cạnh đó, cá nhân, hộ gia đình là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, lâm trường quốc doanh, nông trường quốc doanh và cá nhân, hộ gia đình nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp cũng sẽ được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo Nghị định 21, lâm trường viên, nông trường viên (bao gồm cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa bàn; hộ gia đình có người đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn); cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của luật Hợp tác xã cũng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2017.